Hjälpen till brottsoffer varierar stort över landet Admin juni 11, 2024

Hjälpen till brottsoffer varierar stort över landet

Nyheter

Hjälpen till brottsoffer varierar kraftigt beroende på var i Sverige man befinner sig. En ny rapport från Brottsoffermyndigheten visar att endast hälften av landets kommuner erbjuder riktat stöd till brottsoffer.

Skillnader i stödet

Små kommuner är generellt sämre på att erbjuda stöd till brottsoffer och vissa kommuner erbjuder ingen hjälp alls. Generaldirektör Anders Alenskär från Brottsoffermyndigheten ifrågasätter om det nuvarande stödet uppfyller lagstiftningens krav.

– Hjälpen man får beror på den målgrupp man tillhör, säger Anders Alenskär. Bland annat erbjuder bara drygt hälften av Sveriges kommuner riktat stöd till alla brottsoffer. Det saknas även samordning mellan olika brottsofferstödjande aktörer, tillägger han.

Förslag om bättre samordning

För att förbättra samordningen av brottsofferarbetet föreslår Brottsoffermyndigheten att ansvaret delas upp på tre aktörer. Myndigheten får det nationella ansvaret, länsstyrelserna tar hand om det regionala arbetet och kommunerna får ansvaret för den lokala samordningen.

– Här får kommunerna ett stort arbete att steppa upp och ta det ansvar man redan har enligt lag. Vi vill förstärka det här ansvaret och verkligen trycka på att kommunerna också har ett övergripande samordningsansvar, säger Anders Alenskär.

Han poängterar att kommunerna måste se till brottsoffrens behov och inte bara fokusera på sin egen verksamhet.

Olika målgrupper får olika stöd

Vilken typ av stöd man får som brottsoffer påverkas av vilken kommun man bor i och vilken målgrupp man tillhör. I Socialtjänstlagen pekas vissa grupper ut som särskilt skyddsvärda, till exempel barn och kvinnor som drabbats av våld i nära relationer. Här har kommunerna ett viktigt jobb att se till att alla målgrupper får den hjälp de behöver.

SVT Uppsala har tidigare rapporterat om kritik mot Uppsala kommuns hantering av brottsoffer efter att 24-åriga Soha Saad dog i ett sprängdåd i höstas. Kritiken gällde bristande samordning och stöd till brottsoffer, vilket belyser behovet av förbättrad kommunikation och samverkan mellan olika aktörer.

Kommunernas ansvar

Det nya förslaget betonar kommunernas roll i att förbättra stödet till brottsoffer. Genom att ta ett större ansvar för samordning och se till att alla som behöver hjälp får den, kan kommunerna bidra till att öka tryggheten och säkerheten för brottsoffer.

– Man kan inte bara se till sin egen verksamhet utan även till brottsoffrets behov, säger Anders Alenskär.

Betydelsen av förbättrad samordning

En förbättrad samordning mellan olika aktörer är avgörande för att säkerställa att brottsoffer får den hjälp de behöver. Genom att dela upp ansvaret mellan nationella, regionala och lokala aktörer kan arbetet bli mer effektivt och brottsofferstödet mer tillgängligt.

Brottsoffermyndigheten hoppas att deras förslag kommer att leda till en mer rättvis och effektiv fördelning av resurser, vilket i sin tur kan bidra till att fler brottsoffer får det stöd de har rätt till.

Utmaningar och framtidsutsikter

Trots de nya förslagen finns det fortfarande utmaningar att övervinna. En av de största är att säkerställa att alla kommuner har tillräckliga resurser och kompetens för att kunna erbjuda adekvat stöd till brottsoffer. Det krävs också en förändring i attityder och prioriteringar för att se till att brottsofferstödet inte bara är en teoretisk rättighet utan en praktisk verklighet.

Genom att fortsätta arbeta för förbättrad samordning och ökat ansvarstagande på alla nivåer, kan Sverige göra betydande framsteg i att stödja brottsoffer och säkerställa att de får den hjälp de behöver för att kunna gå vidare efter en traumatisk upplevelse. Det är ett arbete som kräver engagemang och samarbete, men som i slutändan kan göra en stor skillnad för många människors liv.