Företagsledare döms för grova bokföringsbrott Admin maj 16, 2024

Företagsledare döms för grova bokföringsbrott

Domar och rättsfall

I Stockholms tingsrätt har en företagsledare dömts för grova bokföringsbrott i fyra separata åtalspunkter. Åklagaren har yrkat på att ledaren ska dömas för att ha upprättat osanna årsredovisningar för olika företag, vilket ledde till att bolagens ekonomiska resultat och ställning inte kunde bedömas korrekt.

Enligt åklagaren har den åtalade, som varit företrädare för flera olika bolag, avsiktligt eller genom oaktsamhet försummat sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Åsidosättandet av bokföringsplikten innebar att den åtalade upprättade osanna årsredovisningar för bolagen, där hen felaktigt angav betydligt högre omsättning än vad som var verkligheten.

Rätten fann att den åtalade inte hade tillräckliga bevis för sitt påstående om bristande uppsåt. Hen hade varit företrädare för bolagen vid de aktuella tidpunkterna och upprättat de osanna årsredovisningarna. Trots den åtalades invändningar om att hen litade på informationen som gavs till hen av en annan person ansåg rätten att dessa invändningar var osannolika.

Den åtalade har tidigare blivit dömd för liknande brott, vilket har beaktats vid straffmätningen. Personen har förekommit i belastningsregistret för flera trafikbrott och tidigare bokföringsbrott. Med hänsyn till brottens art och det höga straffvärdet har tingsrätten dömt hen till fängelse i ett år och fyra månader.

Rätten konstaterade att brotten var av särskilt allvarlig art, då de avsåg mycket betydande belopp och var en del av en systematisk brottslighet. Domstolen ansåg att det var nödvändigt att sätta ett tydligt exempel för att upprätthålla lag och ordning inom näringslivet.

Den åtalade har huvudsakligen medgett de faktiska omständigheterna men har bestritt ansvar för brotten. Trots dennes invändningar har tingsrätten funnit hen skyldig och utfärdat domen i enlighet med åklagarens yrkande.