Beställningsvillkor Admin juni 13, 2023

BESTÄLLNINGSVILLKOR

1. Allmänt

1 A. Följande dokument beskriver de allmänna villkor som tillämpas mellan Sejfer AB, 559276-8120, (”Sejfer”, ”vi, ”vår” etc) och brukare (Medlem) som tecknar tjänster hos Sejfer via hemsidan www.sejfer.se eller på annat sätt.

1 B. Både fysisk och juridisk person kan ingå avtal med Sejfer och bli medlem i de fall brukaren uppfyller kriterierna i dessa villkor.

1 C. Medlem förväntas alltid ha läst de allmänna villkoren tillhörande eventuellt köpta tjänster samt detta dokument för beställningsvillkor. Samtliga villkor och dokument finns tillgängligt på www.sejfer.se.

1 D. Sejfer nås per telefon, 010-182 08 71, e-post, info@sejfer.se, eller brev till Box 5078, 402 22 Göteborg.

2. Tillämpning

2 A. Villkoren tillämpas när Medlem erlagt beställning hos Sejfer antingen via hemsida, sociala medier, samarbetspartner till Sejfer telefon eller på annat sätt.

2 B. Med erlagd beställning avses att Medlem godkänt beställningsvillkoren genom att via Sejfers hemsida eller på annat sätt beställa tjänster som utförs av Sejfer.

2 C. Sejfer ansvarar ej för av Medlem felaktigt ifyllda uppgifter. Ansvar för att rätta dessa uppgifter ligger hos Medlem, dock kan Sejfer kontakta Medlem för klargörande om någon angiven information kan ses som uppenbart felaktig.

2 D. I de fall beställning erlagts åt Medlem eller brukare utan dennes medgivande kommer Sejfer att spåra aktuell IP-adress och eventuellt upprätta polisanmälan.

3. Bindningstid och upprättande

3 A. Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt då Medlem godkänt de allmänna villkoren och beställningsvillkoren antingen på Sejfers hemsida, per telefon, skrivit under en fysisk offert eller genom digital signering med eller utan Bank-ID via extern signeringstjänst.

3 B. Medlem har vid beställning av nya tjänster eller medlemskap fjorton dagars ångerrätt enligt Lag (2005:59) om avtal utanför affärslokaler i de fall denna lag kan tillämpas. För att ångerfristen skall göras gällande skall meddelande härom lämnas till Sejfer senast 14 dagar efter Sejfers ordererkännande (gäller endast konsumentavtal). Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som du som konsument kan använda när du vill utöva din ångerrätt. Samma formulär finns även tillgängligt på www.sejfer.se/kontaktcenter.

3 C. Bindningstiden framgår i avtalsunderlaget och på orderbekräftelsen.

3 D. Sejfer förbehåller sig rätten att efter prövning inte godkänna Medlemmens ansökan att bli medlem i något av de medlemskap eller tjänster som Sejfer erbjuder.

4. Fakturering och pris

4 A. Pris för beställda tjänster och/eller medlemskap anges vid beställning och bekräftas med orderbekräftelse som Medlem får hem inom 5 arbetsdagar från beställning.

4 B. Tjänster och medlemskap faktureras månadsvis om inte annat avtalats.

4 C. Faktureringsavgift om 55 kr tillkommer vid varje faktureringstillfälle.

4 D. Det överenskomna priset gäller under den tid som medlemskapet har tecknats på. Sejfer förbehåller sig rätten att justera priset enligt konsumentprisindex (KPI) om inte annat har avtalats.

5. Förlängning av avtal om tjänster och medlemskap

5 A. Tjänster och medlemskap förlängs automatiskt om den inte sägs upp senast en (1) månad innan nästkommande period träder i kraft om inget annat avtalats.

5 B. Medlem kommer aviseras om förlängning av tjänst eller medlemsperiod per brev, SMS eller e-post två (2) månader innan bindningstid utgår. Om Medlem ej meddelar Sejfer önskan om att säga upp sitt medlemskap eller tjänst förlängs det med samma villkor som Medlem godkände vid beställning därav. 

6. Uppsägning av avtal om tjänster och medlemskap

6A. Tjänster och medlemskap har en (1) månads uppsägningstid om inte annat anges.

7. Betalning och avtalsbrott

7 A. Avtal om tjänst eller medlemskap bryts i de situationer Medlem ej erlagt full likvid innan var aviserings förfallodatum

7 B. I de fall Sejfer ej tillhandahållits likvid för avisering från Medlem till följd av förändring i livssituation hos Medlem, så som sjukdom eller arbetslöshet mm. kommer avtalet om medlemskap och/eller tjänst aktiveras när likvid åter erhållits från Medlem.

7 C. Sejfer har inga förpliktelser för Medlem i de situationer då det kan påvisas att Medlem självmant genom vårdslöshet gett upphov till att denne drabbats negativt av bedragande part.

7 D. Med vårdslöshet avses att Medlem handskats med sina värdehandlingar eller identitetshandlingar på ett sätt som kan anses som slarvigt, orimligt eller olämpligt.

7 E. Medlem är alltid skyldig att betala Sejfer enligt avtal tills dess att avtalet om medlemskap och/eller tjänst har sagts upp och att dess bindningstid utgått. 

7 F. I de fall Sejfer ej erhållit likvid för tre eller fler månadsaviseringar från Medlem förbehåller sig Sejfer rätten att slutfakturera Medlem för återstående medlemskapstid och tjänstenyttjandetid. 

8. Om vi inte kommer överens

8 A. Vi vill alltid först och främst lösa tvister med dig och undvika yttre part. I de fall det inte lyckas rekommenderar vi dig att vända dig till allmänna reklamationsnämnden, ARN, vars beslut vi rättar oss efter.

9. Tolkningar och gränsdragningar

9 A. Tolkningstvister gällande tolkning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol. Tolkningstvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut i dessa fall bör ses som rekommendation till hur eventuell tvist mellan Sejfer och Medlem bäst kan lösas.

10. Force Majeure

10 A. Sejfer ansvarar ej för negativa påföljder som Medlem drabbats av till följd av uteblivna eller misskötta åtaganden av postleverantör eller e-postleverantör.

10 B. Sejfer ansvarar inte för skador eller andra orsaker vars påföljd medför att Sejfer ej kan fullgöra sina åtaganden mot Medlem.

10 C. Med skador eller andra orsaker avses händelser som ligger utom Sejfers kontroll, såsom krig, myndighetsingripanden, plötslig större lågkonjunktur, strejk, lagändringar, översvämningar, elavbrott samt övriga liknande orsaker.

11. Behandling av personuppgifter och integritet

11 A. Sejfer behandlar Medlems personuppgifter i enlighet med EUs Dataskyddsförordning. Syftet med behandlingen är fullgörandet av åtagandena mot Medlem. Personuppgifterna utgör även underlag för marknads- och Medlemanalys, metodutveckling, marknadsföring och annan dylik service. Sejfer kan komma att lämna vidare uppgifterna till dess handelspartners i syfte att utföra åtaganden som Sejfer har mot Medlem enligt gällande avtal. Vidare kan Sejfer komma att vidareförmedla uppgifter om Medlem till annan part inom och utom EU- och ESS-området. Uppgifterna kan enligt lag behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. 

11 B. Medlem har rätt att ta del av uppgifter och rätta de uppgifter som Sejfer har om Medlem. Därför kan Medlem kostnadsfritt en gång per år ta del av de registrerade uppgifterna. 

11 C. Sejfer äger rättigheterna att närsomhelst överlåta samtliga punkter i detta avtal till annan juridisk enhet utan vidare godkännande från Medlem. Medlem kommer aviseras härom på www.sejfer.se.

11 D. Fullständig integritetspolicy hittar du på www.sejfer.se/integritetspolicy