Svenskar släpar efter i användningen av AI på arbetsplatsen Admin juni 26, 2024

Svenskar släpar efter i användningen av AI på arbetsplatsen

Nyheter

En ny global undersökning från PwC visar att svenskar är sämre än det globala genomsnittet på att använda artificiell intelligens (AI) i sitt arbete och upplever att deras arbetstid är mindre effektiv. Endast 27 procent av svenskarna använder AI regelbundet i sitt arbete, jämfört med det globala snittet på 36 procent.

Bekymmersam utveckling

Jessica Carragher Wallner, ansvarig för området People & Organisation på PwC Sverige, uttrycker oro över utvecklingen:

– Det här är bekymmersamt och väcker frågan om svenska arbetsgivare hänger med i utvecklingen när det gäller AI. De svenska deltagarna i undersökningen är dessutom mindre entusiastiska när det gäller de möjligheter som AI kan skapa.

Undersökningen, som omfattar svar från 56 000 medarbetare i 50 länder, visar även att svenskar har en mer skeptisk inställning till AIpotential att förbättra arbetskvaliteten. Endast 58 procent av svenskarna tror att AI kommer att förbättra kvaliteten på deras arbete, jämfört med det globala genomsnittet på 72 procent.

Bristande entusiasm och tilltro

Den svenska skepsisen gentemot AImöjligheter är anmärkningsvärd, särskilt när man jämför med den globala optimismen. Denna tveksamhet kan ha flera orsaker, inklusive en konservativ inställning till tekniska innovationer och en oro för hur AI kan påverka arbetsmarknaden och arbetsvillkoren.

Undersökningen belyser också en lägre tilltro till chefer bland svenska respondenter jämfört med det globala genomsnittet. Skillnaden är som störst när det gäller kommunikation, där endast 59 procent av svenskarna tycker att ledarnas agerande är transparent och tydligt, jämfört med 69 procent globalt.

Behov av förbättrad ledarskapskommunikation

Carragher Wallner betonar vikten av att förbättra ledarskapskommunikationen i Sverige för att öka tilltron och engagemanget bland medarbetarna.

– Transparens och tydlig kommunikation från ledarskapet är avgörande för att bygga förtroende och främja en positiv attityd till teknologiska förändringar, säger hon.

Vägen framåt för svenska arbetsgivare

För att Sverige ska kunna hålla jämna steg med den globala utvecklingen inom AI krävs det att arbetsgivare tar en mer proaktiv roll i att integrera AI-teknologi i arbetsprocesser och utbilda medarbetarna om dess fördelar. Det handlar inte bara om att implementera ny teknik, utan också om att förändra attityder och bygga en kultur som välkomnar innovation.

Utbildning och kompetensutveckling

En av de viktigaste åtgärderna är att satsa på utbildning och kompetensutveckling för att öka medarbetarnas tekniska kunnande och förståelse för AI. Genom att erbjuda utbildningsprogram och workshops kan företag hjälpa sina anställda att bli mer bekväma med att använda AI i sitt dagliga arbete.

Främja en AI-vänlig kultur

För att övervinna skepsisen mot AI behöver arbetsgivare även arbeta aktivt med att skapa en kultur där teknologisk innovation ses som en naturlig del av verksamheten. Detta kan innefatta att lyfta fram framgångsexempel och visa på konkreta fördelar som AI kan erbjuda, både för företaget och för individen.

Sammanfattning

Den globala undersökningen från PwC belyser en viktig utmaning för svenska arbetsgivare. För att inte halka efter i den teknologiska utvecklingen måste svenska företag intensifiera sina ansträngningar för att integrera AI i arbetsprocesserna och övervinna den skepsis som många medarbetare fortfarande känner. Genom att satsa på utbildning, förbättrad kommunikation och en AI-vänlig kultur kan Sverige stärka sin konkurrenskraft och säkerställa att man är redo för framtidens arbetsmarknad.