Ernstberger nekas att delta i rättegång mellan Pensionsmyndigheten och SEB Admin juni 14, 2024

Ernstberger nekas att delta i rättegång mellan Pensionsmyndigheten och SEB

Nyheter

Alexander Ernstberger, tidigare VD för Allra, nekas att delta i rättegången mellan Pensionsmyndigheten och SEB. Tingsrätten har beslutat att Ernstberger inte har visat sannolika skäl för att målet rör hans rätt på ett sådant sätt att han bör beviljas intervention.

Bakgrund

Den 14 september 2023 ansökte Pensionsmyndigheten om stämning mot SEB med yrkande om att få cirka 472 miljoner kronor. Grunden för talan är att SEB, i egenskap av förvaringsinstitut för fonder som tidigare förvaltades av Svensk Fondservice AB (SFS) och senare Allra Pension AB, ska ha underlåtit att efterleva sin kontrollskyldighet. Detta ska ha möjliggjort oegentliga värdepapperstransaktioner som skadat Pensionsmyndigheten som fondandelsägare.

Pensionsmyndigheten har anfört att det yrkade beloppet ska minskas med vad myndigheten har kunnat få från andra personer och bolag som ådömts skadeståndsansvar kopplat till dessa transaktioner. En av dessa personer är Alexander Ernstberger, som dömts för grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott.

Ernstbergers ansökan om intervention

I mars 2024 ansökte Alexander Ernstberger om att få delta som intervenient på SEBsida i målet. Han menade att skadan som Pensionsmyndigheten gör gällande mot SEB är densamma som i Allra-målet, för vilket han och hans kollegor redan betalat skadestånd. Om SEB inte hålls ansvarig, skulle det motsäga hovrättens dom i Allra-målet, vilket kunde ge grund för resning.

Ernstberger menade också att hans rätt berörs även vid motsatt utgång, eftersom Pensionsmyndigheten anser att solidariskt ansvar föreligger. Han påpekade att avräkningsfrågor kan bli föremål för hindersprövning enligt utsökningsbalken eller separat prövning i mål om regressrätt.

Pensionsmyndighetens och SEBinvändningar

Pensionsmyndigheten motsatte sig Ernstbergers deltagande i rättegången. Myndigheten framhöll att skadan som görs gällande mot SEB inte grundar sig på samma skadeståndsgrundande handlande som i Allra-målet. Pensionsmyndigheten menade också att Ernstberger inte har visat att en framtida resningsansökan skulle bifallas.

SEB invände också mot Ernstbergers deltagande, med hänvisning till att han saknar processbehörighet eftersom han är försatt i personlig konkurs. SEB menade vidare att domen inte kan få bevisverkan i ett framtida mål om resning.

Tingsrättens beslut

Stockholms tingsrätt avslog Ernstbergers ansökan om intervention. Tingsrätten konstaterade att Ernstberger är fri att ansöka om resning oberoende av sin konkursstatus. Dock fann rätten att eftersom Ernstberger redan fått sin sak prövad i hovrätten, finns det inte samma risk för att hans möjligheter att föra bevisning i en senare process försämras.

Vidare konstaterade tingsrätten att en utgång där Pensionsmyndigheten vinner bifall för skadeståndsyrkandet skulle vara förmånlig för Ernstberger, vilket innebär att han och SEB har motstridiga intressen.

Slutsats

Tingsrätten skrev sammanfattningsvis att Ernstberger inte har visat sannolika skäl för att målet mellan Pensionsmyndigheten och SEB rör hans rätt på ett sådant sätt att han bör beviljas intervention. Hans ansökan avslås därmed. Detta beslut understryker svårigheterna för personer som redan dömts i relaterade ärenden att delta i pågående rättegångar som potentiellt kan påverka deras rättigheter och skyldigheter.