Riksrevisionen granskar Arbetsförmedlingens insatser för funktionsnedsatta Admin juni 13, 2024

Riksrevisionen granskar Arbetsförmedlingens insatser för funktionsnedsatta

Nyheter

Riksrevisionen har påbörjat en granskning av hur effektivt Arbetsförmedlingen arbetar för att stödja personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta initiativ är en del av en bredare utvärdering av arbetsmarknadspolitikens genomförande för att säkerställa att alla som kan, har möjlighet att delta i arbetslivet.

Arbetsförmedlingens centrala roll

Arbetsförmedlingen är en nyckelaktör när det gäller att förbättra arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Enligt Riksrevisionen finns det flera indikationer på att Arbetsförmedlingens arbete inte är tillräckligt effektivt. Detta är särskilt problematiskt eftersom myndigheten har ett tydligt uppdrag att prioritera de som befinner sig längst från arbetsmarknaden.

– I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Nu vill vi veta om det stämmer när det gäller den här målgruppen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Hög arbetslöshet bland funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden jämfört med befolkningen som helhet. Enligt Riksrevisionens data var sysselsättningsgraden för denna grupp 45 procent år 2023, medan arbetslösheten låg på 19 procent. Detta kan jämföras med en sysselsättningsgrad om 81 procent och en arbetslöshet på 8 procent för befolkningen som helhet.

Effektivitet och brister i Arbetsförmedlingens arbete

Riksrevisionen har tidigare observerat att det tar lång tid för Arbetsförmedlingen att identifiera arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Myndighetens handläggning har också kritiserats för att vara passiv och bristfällig.

En ytterligare indikation på att Arbetsförmedlingens arbete inte är tillräckligt effektivt är att de befintliga insatserna för målgruppen, såsom lönebidrag och skyddat arbete, inte nyttjas fullt ut. Dessa insatser är avsedda att underlätta för funktionsnedsatta att få och behålla arbete, men deras potential verkar inte utnyttjas maximalt.

Regeringens styrning och ansvar

Granskningen omfattar även regeringens styrning på området. Riksrevisionen vill undersöka om regeringens riktlinjer och styrning är tillräckliga för att stödja Arbetsförmedlingens arbete och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver.

Betydelsen av en effektiv arbetsmarknadspolitik

En effektiv arbetsmarknadspolitik är avgörande för att säkerställa att alla som kan arbeta har möjlighet att göra det. För personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är detta särskilt viktigt, eftersom deras deltagande på arbetsmarknaden ofta kräver extra stöd och anpassningar.

Riksrevisionens granskning syftar till att identifiera brister och föreslå förbättringar som kan göra Arbetsförmedlingens insatser mer effektiva. Genom att säkerställa att dessa individer får adekvat stöd, kan deras chanser att komma in på arbetsmarknaden och behålla anställning öka avsevärt.

Vägen framåt

För att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden krävs det en kombination av bättre identifiering av målgruppen, effektivare handläggning och full användning av befintliga stödinsatser. Riksrevisionens granskning är ett viktigt steg mot att uppnå dessa mål och säkerställa att arbetsmarknadspolitiken verkligen bidrar till att alla som kan arbeta får möjlighet att göra det.

Genom att noggrant granska Arbetsförmedlingens och regeringens arbete hoppas Riksrevisionen kunna bidra till en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad där även de med funktionsnedsättning kan delta fullt ut. Detta är inte bara en fråga om rättvisa, utan också om att utnyttja hela arbetskraftens potential och därmed stärka ekonomin och samhället som helhet.