JO: Skatteverket måste få samtycke för kontrollbesök Admin juni 5, 2024

JO: Skatteverket måste få samtycke för kontrollbesök

Nyheter

Justitieombudsmannen (JO) har klargjort att Skatteverket måste få samtycke från den berörda individen innan ett kontrollbesök genomförs. Detta för att säkerställa att den enskilde inte upplever besöket som en tvångsåtgärd.

Bakgrund till anmälan

En kvinna anmälde Skatteverket till JO efter att tre av myndighetens handläggare kommit hem till henne och påstått sig ha rätt att gå in i hennes bostad. Kvinnan berättade i sin anmälan att handläggarna gav henne ett dokument där det inte stod något om att de hade rätt att gå in i hennes bostad. Trots detta tog de sig in och sökte igenom hennes privata tillhörigheter, inklusive hennes smutstvätt. Kvinnan upplevde detta som en kränkning av hennes privatliv.

JO-granskning och beslut

Anmälan ledde till att JO inledde en granskning av Skatteverkets agerande. I ett nyligen fattat beslut betonade JO att den berörda individen måste samtycka till besöket och att besöket inte får upplevas som en tvångsåtgärd. JO framhöll att Skatteverket bör informera de berörda personerna om att samtycke krävs och ge dem möjlighet att ta ställning till åtgärden vid ankomst till den adress där en folkbokföringskontroll ska göras.

JO underströk också vikten av att myndigheten dokumenterar vilken information den enskilde har fått och hur han eller hon ställer sig till åtgärden.

Skatteverket får ingen kritik

I det aktuella fallet fanns det motsägande uppgifter om huruvida besöket genomfördes med eller utan kvinnans samtycke. JOutredning ansåg dock att det inte fanns tillräckligt stöd för slutsatsen att besöket gjorts utan kvinnans samtycke. Därför fick Skatteverket ingen kritik i detta specifika fall.

Uppmaning att se över rutiner

Trots att ingen kritik riktades mot Skatteverket i detta fall, uppmanade JO myndigheten att se över sina rutindokument för att säkerställa att samtyckeskravet tydligt framgår. Detta inkluderar att Skatteverket vid varje kontrollbesök ska informera de berörda om deras rättigheter och säkerställa att de dokumenterar samtycket.

Betydelse för framtiden

JObeslut markerar en viktig princip för hur kontrollbesök av offentliga myndigheter ska genomföras, särskilt när det gäller att respektera individers integritet och rätt till privatliv. Genom att säkerställa att samtycke inhämtas och dokumenteras kan Skatteverket och andra myndigheter undvika situationer där enskilda känner sig tvingade eller kränkta.

Detta beslut fungerar också som en påminnelse om vikten av tydliga och transparanta rutiner inom myndigheter för att skydda medborgarnas rättigheter. Genom att följa JOrekommendationer kan Skatteverket förbättra sitt arbete och stärka förtroendet hos allmänheten.

Sammanfattningsvis understryker JObeslut att samtycke är avgörande vid kontrollbesök och att Skatteverket måste säkerställa att deras rutiner och dokumentation är tydliga och följda för att skydda individens rättigheter och integritet.