Skatteverket utreder ny läcka – Erfarenheter från panamaläckan används i nya granskningar Admin maj 31, 2024

Skatteverket utreder ny läcka – Erfarenheter från panamaläckan används i nya granskningar

Nyheter

Skatteverket har påbörjat beskattningsutredningar baserade på den nyligen rapporterade Dubai-läckan, där information om ägande av fastigheter och lägenheter har läckt ut. Läckan påminner om Panamaläckan från 2016, där den panamanska advokatbyrån Mossack Fonsecas dokument avslöjade omfattande skatteundandragande och penningtvätt.

Panamaläckan: En bakgrund

År 2016 läckte miljontals dokument från advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama, vilket avslöjade hur rika individer och företag använde offshore-företag för att undvika beskattning. Skatteverket inledde omfattande utredningar baserat på dessa dokument och granskade cirka 400 personer och företag. Detta resulterade i ett hundratal beslut om höjda skatter och nästan lika många brottsanmälningar. Totalt har Panamaläckan lett till att Skatteverket krävt in 3 miljarder kronor i skatter och skattetillägg.

Erfarenheter från panamaläckan

Lena Bergkvist, programledare för arbetet mot allvarligt internationellt skatteundandragande på Skatteverket, betonar hur mycket myndigheten har lärt sig från Panamaläckan.

– Vi har lärt oss väldigt mycket av Panamaläckan och de kunskaperna använder vi i arbetet med nya läckor, säger Bergkvist.

Under arbetet med Panamautredningarna samarbetade Skatteverket med utländska skatteförvaltningar och svenska myndigheter. Via dokumenten i Panamaläckan fick Skatteverket tillgång till mejl mellan advokatbyrån och finansiella institutioner, vilket gav insyn i de komplexa upplägg som användes för att undvika skatt.

Den nya Dubai-läckan

Den nyligen rapporterade Dubai-läckan avslöjar information om ägande av fastigheter och lägenheter, och Skatteverket har redan påbörjat beskattningsutredningar baserade på denna information. Genom samarbete med skatteförvaltningar i andra länder har Skatteverket fått tillgång till material från läckan.

– I granskningen av Dubaimaterialet har vi sett olika brott som vi har anmält, till exempel penningtvätt och bidragsbrott, säger Bergkvist.

Utmaningar och utredningar

Skatteverket har 200 medarbetare som arbetar med internationellt skatteundandragande, inklusive att utreda läckor som Panamaläckan och Dubai-läckan. En stor utmaning är att identifiera de verkliga ägarna av tillgångar och att kartlägga de komplexa strukturer som används för att undvika skatt.

– En svårighet är att identifiera de verkliga ägarna av aktier eller kontotillgångar. Andra utmaningar är att kartlägga komplexa strukturer och hämta in information från många länder. Det är ett detektivarbete, säger Ann Bergqvist Pattihis, skatterevisor på Skatteverket.

Behov av skärpt lagstiftning

För att effektivt bekämpa skatteundandragande och bedrägerier vill FI se en skärpt lagstiftning som ställer högre krav på företag att skydda konsumenterna. Det pågår ett arbete inom EU för att utveckla nya regelverk som innebär bättre övervakning av misstänkta transaktioner och att företag ska ta ett större ansvar för förluster som uppstår vid bedrägerier genom social manipulation.

– Det finns en gräns för hur skeptisk och väl insatt en konsument ska behöva vara. Det är mycket positivt att EU arbetar med att ta fram nya regler med skärpta krav på bankerna och betaltjänstleverantörerna, säger Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen.

Samarbete och informationsdelning

FI noterar och välkomnar Bankföreningen och deras medlemsföretags presenterade åtgärder för att öka säkerheten och skydda konsumenterna. FI ser också ett stort behov av att banker och betaltjänstleverantörer får ökade möjligheter att dela information med varandra och med myndigheter för att förhindra bedrägerier.

Insikt och transparens

Genom arbetet med Panamaläckan har Skatteverket fått bättre insyn i internationellt skatteundandragande och den centrala roll som olika typer av möjliggörare har.

– Vi har fått bättre insyn i det internationella skatteundandragandet och den centrala roll som olika typer av möjliggörare har, säger Bergkvist.

Skatteverket har noterat att vissa personer och företag som utretts inte har förstått att deras upplägg varit olagliga eller i gråzonen, vilket kan bli en dyrköpt läxa.

Sammanfattning

Skatteverket fortsätter sitt arbete mot internationellt skatteundandragande med utgångspunkt i de lärdomar som dragits från Panamaläckan. Med den nya Dubai-läckan under utredning och med stöd från EUkommande regelverk, arbetar Skatteverket för att säkerställa rättvisa och transparens i beskattningssystemet.