Alexander Ernstberger i domstol: Mål om insolvens och gåvobrev Admin maj 31, 2024

Alexander Ernstberger i domstol: Mål om insolvens och gåvobrev

Nyheter

På måndagen startar huvudförhandlingen mot Alexander Ernstberger, tidigare VD för Allra, hans hustru, två advokater och en revisor. Målet rör en omtalad gåva av en fastighet på Lidingö och en aktieutdelning från Ernstbergers bolag, S2 Invest AB. Dessa handlingar skedde under en period när Svea hovrätt prövade Allra-målet, och Ekobrottsmyndigheten har åtalat de inblandade för grov oredlighet mot borgenärer.

Bakgrund till åtalet

Åtalet, som väcktes i oktober 2023, handlar om två specifika händelser under 2020. Den första händelsen var en aktieutdelning på 75 miljoner kronor från S2 Invest AB till Alexander Ernstberger själv, beslutad vid en extra bolagsstämma den 11 februari 2020. Den andra händelsen var en gåva av hälften av fastigheten på Lidingö, värderad till cirka 64 miljoner kronor och belånad med 34 miljoner kronor, till hans blivande hustru genom ett gåvobrev daterat den 3 december 2020.

Påståenden om insolvens

Åklagaren hävdar att Alexander Ernstberger, tillsammans med de andra åtalade, var medveten om eller borde ha insett att han var på obestånd eller att det förelåg en påtaglig fara för obestånd vid tidpunkterna för dessa rättshandlingar. Ernstberger bestrider dessa påståenden och menar att varken han eller hans bolag var insolventa vid dessa tillfällen.

Rättsutlåtande av tidigare rådman

För att styrka sin ståndpunkt har Alexander Ernstberger lämnat in ett rättsutlåtande från Mikael Mellqvist, tidigare lagman och expert inom obeståndsrätt. Mellqvist har författat flera böcker om obeståndsrätt och insolvensrätt och har varit sakkunnig i flera utredningar inom detta område, inklusive 2007 års insolvensutredning.

I sitt rättsutlåtande konstaterar Mikael Mellqvist att Pensionsmyndigheten hade en potentiell fordran mot Alexander Ernstberger fram till att den slutligen fastställdes den 28 december 2021, när Högsta domstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Mellqvist argumenterar att en bedömning av insolvens måste göras utifrån vad som var känt i februari respektive december 2020, inte baserat på senare händelser.

Bedömningstidpunkten

Enligt Mellqvist ska bedömningen av insolvens göras objektivt, utifrån vad en normalt aktsam person kunde ha antagit om framtiden vid den aktuella tidpunkten. Vid dessa tidpunkter fanns endast tingsrättens ogillande dom och inte hovrättens fällande dom, vilket enligt honom innebär att det inte fanns någon fastställd fordran vid de kritiska tidpunkterna.

Försvarsadvokaternas ståndpunkt

De åtalade advokaterna och revisorn håller med om Mellqvists bedömning. En av advokaterna, som är åtalad för medhjälp, har hänvisat till advokatsekretessen under stora delar av förundersökningen och bestrider att han lämnat råd om gåvans utformning eller genomförande. Han menar också att det inte fanns skäl att anta att Ernstberger var på obestånd.

Revisorns ställningstagande

Revisorn, som också är åtalad för medhjälp, hävdar att S2 Invest AB inte var insolvent vid tidpunkten för aktieutdelningen och att utdelningen var förenlig med aktiebolagslagen. Han bestrider därför att han skulle ha agerat vårdslöst eller främjat gärningen på ett olagligt sätt.

Processuella frågor

En av de åtalade advokaterna har också framfört att åtalet väckts med en annan gärningsbeskrivning än den som han först delgavs, vilket han menar är processuellt problematiskt. Han understryker att han omfattas av advokatsekretessen och att detta begränsar vad han kan uttala sig om under rättegången.

Slutsats

I centrum för denna rättsprocess står frågan om Alexander Ernstberger och hans bolag var insolventa eller riskerade att bli insolventa vid tidpunkterna för de kritiska rättshandlingarna. Medan åklagaren hävdar att Ernstberger agerade oansvarigt och med insikt om sin ekonomiska situation, argumenterar Ernstberger och hans försvarsteam, med stöd av Mikael Mellqvists rättsutlåtande, att han handlade inom ramen för vad som var känt och rimligt vid den tiden.

Huvudförhandlingen i detta mål kommer att pågå under fem dagar, med start på måndagen den 3 juni 2024. Utgången av rättegången kommer att bli avgörande för de åtalade och kan sätta en viktig rättslig precedens i hanteringen av liknande ekonomiska brottmål i framtiden.