Migrationsverket avslår 300 ansökningar om arbetstillstånd – misstänker människohandel Admin maj 30, 2024

Migrationsverket avslår 300 ansökningar om arbetstillstånd – misstänker människohandel

Nyheter

Migrationsverket har nyligen beslutat att avslå drygt 300 ansökningar om arbetstillstånd kopplade till ett enskilt företag inom byggbranschen. Företaget misstänks för oseriösa arbetsmetoder och människohandel, vilket har lett till omfattande åtgärder från myndighetens sida för att motverka exploatering på arbetsmarknaden.

Under föregående år mottog Migrationsverket flera indikationer och rapporter om missförhållanden hos det aktuella företaget, som tidigare varit verksamt i både Belgien och Sverige. Företaget har anklagats för att ha utsatt sina utländska anställda för människohandel och exploatering genom att betala mycket låga löner och erbjuda dåliga arbetsvillkor. Dessutom ska arbetsgivaren ha hotat anställda för att hindra dem från att medverka i belgiska myndigheters utredningar.

Fördjupad utredning och avslagna ansökningar

Mot bakgrund av dessa allvarliga anklagelser inledde Migrationsverket en fördjupad utredning av företaget och dess verksamhet. Utredningen ledde till att frågan lyftes till det myndighetsgemensamma centret mot arbetslivskriminalitet i Göteborg. Här samordnar flera myndigheter sina insatser för att bekämpa fusk, regelöverträdelser och brottslighet på arbetsmarknaden.

Jesper Starkerud, nationell samordnare för arbetet mot arbetslivskriminalitet på Migrationsverket, betonade vikten av att skydda arbetsmarknaden från exploatering:

– Vi arbetar aktivt för att motverka att reglerna för arbetstillstånd missbrukas. Besluten om avslag har fattats för att undvika att människor exploateras på arbetsmarknaden.

Migrationsverkets utredning visade att det finns en betydande risk att de anställda inte skulle få de utlovade villkoren om de beviljades arbetstillstånd och började arbeta för företaget i Sverige. Detta ledde till att myndigheten fattade beslut om att avslå samtliga ansökningar kopplade till företaget – totalt över 300 stycken.

– Utifrån det som kommit fram har vi nu fattat beslut i samtliga ansökningar kopplade till det här företaget. Totalt handlar det om drygt 300 ansökningar som får avslag. De gäller personer som ännu inte kommit till Sverige, sade Jesper Starkerud.

Internationella misstankar och svenska åtgärder

Företaget ifråga har också varit föremål för utredningar i Belgien, där det anklagats för människohandel och människoexploatering. Belgiska myndigheter har rapporterat att arbetsgivaren systematiskt betalat mycket låga löner och utsatt anställda för dåliga arbetsvillkor. Dessutom har arbetsgivaren enligt uppgift hotat arbetstagare för att förhindra deras deltagande i pågående utredningar.

Migrationsverket har spelat en aktiv roll i arbetet mot människohandel och arbetslivskriminalitet, och beslutet att avslå dessa arbetstillstånd är en del av detta arbete. Myndigheten har vidtagit åtgärder för att öka förutsättningarna att upptäcka och motverka missbruk av reglerna för arbetstillstånd.

Effektiv samverkan och framtida insatser

Migrationsverket har under de senaste åren genomfört ett omfattande arbete för att förbättra sina kontrollmekanismer. Genom effektiv samverkan inom myndigheten och med andra relevanta aktörer har det varit möjligt att identifiera och hantera de aktuella ärendena.

– Vi ser nu ett tydligt resultat av det arbetet. Det är genom effektiv samverkan inom Migrationsverket, bland annat med våra interna nätverk mot arbetslivskriminalitet respektive människohandel, vi har kunnat identifiera de här ärendena, säger Jesper Starkerud.

Fakta om arbetet mot arbetslivskriminalitet

Regeringen har gett Migrationsverket och åtta andra myndigheter i uppdrag att utveckla gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Detta arbete utgår från de gemensamma arbetslivskriminalitetscentren (AKC), som samordnas av Arbetsmiljöverket. De nio deltagande myndigheterna är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmiljöverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Försäkringskassan
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Migrationsverket
  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Åklagarmyndigheten

Genom detta samarbete strävar myndigheterna efter att skapa en tryggare och mer rättvis arbetsmarknad, fri från exploatering och brottslighet.

Migrationsverkets beslut att avslå de 300 ansökningarna om arbetstillstånd är ett tydligt exempel på myndighetens engagemang för att skydda arbetstagare från exploatering och säkerställa att reglerna för arbetstillstånd följs på ett korrekt sätt. Detta beslut skickar också en stark signal till arbetsgivare om att oseriöst agerande och exploatering av arbetskraft inte kommer att tolereras.

Om du har frågor om migrationsrätt, arbetsrätt eller annan juridik är du välkommen att kontakta oss idag, läs mer här >