Försökte muta tjänsteman på Migrationsverket – skärpt dom för 29-årig man Admin maj 24, 2024

Försökte muta tjänsteman på Migrationsverket – skärpt dom för 29-årig man

Nyheter

I en uppmärksammad händelse där en 29-årig kinesisk man försökte påverka en handläggare på Migrationsverket genom att ge en gåva, har nu hovrätten skärpt domen jämfört med tingsrättens ursprungliga utslag. Mannen, som ansökte om förlängt uppehållstillstånd, har dömts till villkorlig dom och böter efter att ha lämnat en mobiltelefon och ett ursäktande brev vid handläggarens privata bostad.

Händelsen inträffade efter att mannen upplevt en långdragen handläggningsprocess på 29 månader och i frustration beslutat att påverka sin handläggare direkt. Enligt tingsrätten, och senare bekräftat av hovrätten, lämnade mannen en begagnad mobiltelefon värd 6 000 kronor i handläggarens brevlåda tillsammans med ett brev där han bad om ursäkt för sitt tidigare beteende och uttryckte hopp om förståelse för sin situation.

Tingsrätten bedömde handlingen som ett försök till otillbörlig påverkan, då gåvan inte ansågs vara av ett ”vanligt eller vardagligt slag” och gav mannen dagsböter. Det faktum att gåvan lämnades till en myndighetsperson som hade direkt inflytande över mannens ärende, och att det inte fanns någon kulturell eller kutym-mässig grund för en sådan gåva, förstärkte bilden av att det rörde sig om en otillbörlig förmån.

Åklagaren överklagade tingsrättens beslut med yrkande om en strängare påföljd. I hovrätten betonades att även om det inte fanns något explicit krav kopplat till gåvan, var avsikten klart att påverka handläggaren i sin yrkesutövning. Hovrätten noterade också att handlingen krävde planering, då mannen valde att lämna telefonen vid handläggarens privata adress.

Hovrätten skärpte påföljden till villkorlig dom kombinerat med dagsböter, sammanlagt 6 000 kronor, med motiveringen att brottets natur och konsekvenser krävde en strängare åtgärd än enbart böter. ”Att N.Ns agerande syftat till att påverka en myndighetsperson vid dennes handläggning av ett tillståndsärende är försvårande,” skrev hovrätten i sin dom.

Denna dom belyser de stränga regler som omger myndighetsutövning och de höga krav som ställs på transparent och opartisk handläggning. Fallet har även väckt diskussioner om processerna och tidsramarna inom Migrationsverket, samt vilket stöd som erbjuds till ansökare under långvariga handläggningsprocesser.